You are here

Program činnosti JČMF v období 2010-2014 přijatý Sjezdem JČMF v Lázních Bohdaneč 28.-30. 6. 2010

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), vědecká společnost sdružující vědecké pracovníky v matematice a fyzice, učitele matematiky a fyziky všech stupňů a další příznivce těchto oborů, bude v období let 2010 - 2014 dále rozvíjet svou činnost, jejíž obraz v minulém období je zachycen ve sborníku z tohoto sjezdu.

1. Oblast vědecké a pedagogické práce

Podpora vzdělávání a vědecké práce v matematice, fyzice a v didaktikách těchto oborů bude nadále jedním z hlavních poslání JČMF. Zatímco vlastní odbornou činnost budou členové vyvíjet především na svých pracovištích, bude Jednota poskytovat prostor pro komunikaci a spolupráci nad rámec jednotlivých pracovišť. Jednota se bude vyjadřovat k metodice hodnocení vědecké a pedagogické práce, k financování vzdělávání a vědy a k souvisejícím otázkám.

Jednota bude přispívat ke zvyšování povědomí veřejnosti o významu matematiky a fyziky, šíření matematických a fyzikálních znalostí a k popularizaci matematiky a fyziky mezi mládeží a širokou veřejností. Jednota bude propagovat své obory a prosazovat kritické myšlení.

Jednota bude pokračovat v odborné garanci soutěží Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Matematický klokan, Turnaj mladých fyziků, Studentská vědecká odborná činnost a dalších. Dále bude podporovat uplatnění matematických a fyzikálních témat v interaktivních vědeckých centrech.

Jednota se bude podílet na dalším vzdělávání učitelů matematiky, fyziky a informatiky. Bude zprostředkovávat kontakty mezi učiteli a specialisty v našich oborech. Bude sledovat výuku našich oborů a přijímat k ní stanoviska. Jednota bude provádět recenze učebnic matematiky a fyziky. Bude se podílet na vytváření vzdělávacích programů a metodických materiálů.

Jednota bude pokračovat ve vydávání svých časopisů Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Rozhledy matematicko­-fyzikální a Učitel matematiky a odborně podporovat vydávání časopisů Matematika-Fyzika-Informatika a Československý časopis pro fyziku. Bude aktivně spolupracovat s nakladatelstvím Prometheus, s. r. o.

Jednota bude oceňovat výsledky vědecké a pedagogické práce ve svých oborech.

2. Oblast vnitřní činnosti Jednoty a její propagace

Jednota bude usilovat o lepší vnější i vnitřní finanční zabezpečení své činnosti vyhledáváním dalších zdrojů. Bude se snažit získávat grantovou podporu pro svou činnost v domácích i evropských programech.

Bude se snažit o posilování propagace svých aktivit ve sdělovacích prostředcích a bude podporovat v tomto směru publikační a mediální aktivity svých členů.

Pro zvýšení vnější i vnitřní informovanosti a zlepšení komunikace budou dále rozvíjeny a pravidelně aktualizovány webové­ stránky JČMF za podpory jednotlivých poboček a sekcí Jednoty. Jednota bude podporovat vzájemnou spolupráci svých poboček a sekcí. Jednota bude hledat atraktivní formy činnosti směřující k rozšíření členské základny.

Jednota bude podporovat dokumentaci pramenů a výzkum v historii matematiky a fyziky na území dnešní České republiky včetně své vlastní minulosti. Jednota bude připomínat významné osobnosti matematiky a fyziky semináři, konferencemi, publikacemi a v projektech určených pro veřejnost. Bude pečovat podle potřeby a možností o památníky a hroby významných matematiků a fyziků, kteří působili v českých zemích.

Výjimečnou akcí v tomto období bude připomenutí 150. výročí založení JČMF.

3. Spolupráce s dalšími organizacemi

Jednota bude dále spolupracovat s vědeckými společnostmi obdobného zaměření v rámci Rady vědeckých společností v ČR (např. s Českou astronomickou společností, Českou společností pro mechaniku).

Jednota bude usilovat o intenzivnější spolupráci s AV ČR, univerzitami a dalšími pracovišti. JČMF využije možnosti spolupráce s MŠMT a organizacemi a ústavy, které se podílejí na přípravě kurikula z matematiky, fyziky a informatiky různých typů a stupňů škol včetně přípravy a realizace nových maturit.

Bude dále pokračovat ve spolupráci se sesterskými společnostmi v zahraničí i s nadnárodními společnostmi v oblasti matematiky a fyziky na základě uzavřených smluv o spolupráci, kolektivního členství i neformálně.

JČMF a její složky budou nadále úzce spolupracovat s Jednotou slovenských matematiků a fyziků a dalšími partnerskými slovenskými společnostmi.

Předchozí programy na období 2006-2010, 2002-2006, 1999-2002,

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz