Oborová matematická medaile JČMF

Oborová matematická medaile JČMF je udělována

  • českým a slovenským pracovníkům v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, kteří se významně zasloužili o rozvoj těchto oborů u nás; zpravidla jsou udělovány při životních jubileích;
  • významným zahraničním pracovníkům těchto oborů, kteří dlouhodobě spolupracují s našimi pracovišti.

Udělení medaile schvaluje každoročně výbor ČMS JČMF na základě návrhů podaných předsedovi ČMS JČMF do 30. září daného roku.

O medaili

K 15. výročí svého založení vydala ČMS (tehdy Matematická vědecká sekce JČMF) pamětní medaili určenou jako uznání za významnou vědeckou nebo pedagogickou práci v oblasti české a slovenské matematiky.

Medaile má průměr 80mm, průměrnou tloušťku 9mm a je ražena v bronzové a stříbrné variantě. Avers medaile má v levé části jako symbol času astroláb pražského orloje, v pravé části jsou bratislavská Michalská věž, astronomická věž Klementina, budova bratislavské "Academia Istropolitana" a Karolinum. Nad nimi jsou obrysy Svatovítského dómu s královským palácem a bratislavského hradu. Před budovy vystupuje kruhový štít se znakem JČSMF, v dolní části je letopočet založení Jednoty – 1862. Pravý okraj medaile lemuje opis "Jednota československých matematiků a fyziků".

Revers medaile má v levé části opět astroláb jako symbol času, ve střední části jsou portréty zakladatelů novodobé české matematiky Karla Petra (1868–1950) a Bohumila Bydžovského (1880–1968); pod nimi jsou jejich autogramy a letopočty narození a úmrtí. V horní části je naznačeno karlovské panoráma. Levý okraj reversu lemuje latinský verš "Mathematica cognitionis naturae lingua".

Autorem medaile je náš přední medailér akad. sochař Zdeněk Kolářský (nar. 1931).


Avers   Revers
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz