Partnerské organizace ČMS

EMS

Jednota českých matematiků a fyziků je zakládajícím členem Evropské matematické společnosti, důležité učené společnosti reprezentující matematiky z celé Evropy.

Vedle kolektivního členství existuje také statut individuálních členů, kteří kromě možnosti podílet se na bohaté činnosti této důležité organizace mohou různé výhody, např.:

  • čtyřikrát do roka tištěná verze časopisu EMS Magazine (v elektronické podobě též přístupný na https://euromathsoc.org/magazine,
  • snížené konferenční poplatky pro účast naEvropských matematických kongresech a některých dalších akcích podporovaných EMS,
  • 20% slevy na knihy vydávané nakladatelstvím EMS Press,
  • volný přístup k obsahu časpoisu Journal of the EMS.
(Pro další podrobnosti a přihlášku viz https://euromathsoc.org/individual-members.)

Pod patronátem Evropské matematické společnosti funguje volně přístupná Evropská digitální matematická knihovna EuDML, na jejímž obsahu se podílí i Česká digitální matematická knihovna DML-CZ.

IMU

Mezinárodní matematická unie je nevládní nezisková vědecká organizace, jejímž cílem je podpora mezinárodní spolupráce v matematice, podpora pořádání Mezinárodních kongresů matematiků a dalších mezinárodních matematických konferencí a aktivit týkajících se vědecké a pedagogické činnosti v matematice.

Členství České republiky v IMU zajišťuje jako tzv. adhering organization Jednota českých matematiků a fyziků, která na základě návrhu České matematické společnosti zřizuje Český národní komitét pro matematiku jako svůj odborný poradní orgán a zajišťuje úhradu členských příspěvků z dotace Akademie věd ČR. Mezi úkoly komitétu patří navrhovat hlavní přednášející na Mezinárodní matematické kongresy, laureáty Fieldsových medailí a cen EMS, žádat o příspěvky na významné mezinárodní konference a vyjadřovat se k různým otázkám jménem české matematické komunity.

ICIAM

ČMS je od roku 2015 členem Mezinárodní rady pro průmyslovou a aplikovanou matematiku (The International Council for Industrial and Applied Mathematics). ICIAM pořádá světový kongresy, uděluje prestižní ceny (the Collatz Prize, the Lagrange Prize, the Maxwell Prize, the Pioneer Prize and the Su Buchin Prize) a realizuje řadu dalších aktivit.

AMS

S Americkou matematickou společností má ČMS po několik let uzavřenou dohodu o reciprocitě. Na základě toho se naši členové mohou stát členy AMS s výhodou snížených členských příspěvků.

Spolupráce s dalšími národními matematickými společnostmi

Česká matematická společnost rozvíjí spolupráci s národními matematickými společnostmi a uzavírá s nimi dohody a smlouvy o spolupráci a recipročním členství.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz