Propozice

Propozice 24. ročníku SVOČ 2024

 1. Vyhlašovatelem soutěže SVOČ je Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.
 2. Závěrečné kolo 24. ročníku soutěže se uskuteční ve dnech 26. - 28. května 2024 v Olomouci. Pořadatelem závěrečného kola je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Termín pro zúčastněné fakulty k přihlášení účastníků do závěrečného kola soutěže je 26. dubna 2024. Termín pro elektronické odevzdání prací studenty je 26. dubna 2024. Webová stránka soutěže je http://jcmf.cz/svoc.
 3. Soutěž probíhá v následujících sekcích:
  • (M1) Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí,
  • (M2) Matematická analýza - teorie diferenciálních a integrálních rovnic,
  • (M3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika,
  • (M4) Ekonometrie a finanční matematika,
  • (M5) Matematické struktury - algebra, topologie a geometrie,
  • (M6) Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika,
  • (M7) Aplikovaná matematika - numerická analýza,
  • (M8) Aplikovaná matematika - matematické modely dynamiky,
  • (I1) Teoretická informatika,
  • (I2) Umělá inteligence,
  • (I3) Počítačová grafika a počítačové vidění,
  • (I4) Aplikovaná informatika a softwarové inženýrství.
 4. V případě, že v některé sekci bude přihlášeno méně než 6 prací, může řídící výbor SVOČ rozhodnout o sloučení této sekce s příbuznou sekcí, případně přerozdělit sekce jiným způsobem podle počtu a zaměření jednotlivých prací (obvykle v případě menšího počtu prací dochází ke sloučení sekcí s čísly 2n-1 a 2n).
 5. Řídící výbor sestavuje zpravidla tříčlenné poroty jednotlivých sekcí. Člen poroty nesmí být vedoucím žádné práce soutěžící v dané sekci.
 6. Přihlašování účastníků
 7. Do závěrečného kola SVOČ studenty přihlašují fakulty vysokých škol působících v ČR nebo SR. Každá fakulta může do každé sekce přihlásit nejvýše 5 prací. Výběr prací mohou fakulty uskutečnit prostřednictvím fakultních kol soutěže nebo jiným vhodným způsobem podle vlastního uvážení. Termíny a organizace fakultních soutěží a způsob výběru prací je věcí jednotlivých fakult.
 8. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které jsou v čase zaslání přihlášky studenty dosud neukončeného bakalářského, magisterského, inženýrského nebo jiného obdobného studia na dané fakultě a nemají v čase zaslání přihlášky ukončené magisterské, inženýrské nebo obdobné studium v oblastech zaměření soutěže.
 9. Přihlášku obsahující seznam soutěžních prací fakulta zašle nejpozději do 26. dubna 2024 e-mailem na adresu svoc@jcmf.cz. U každé práce v seznamu musí být uveden její název, jména autorů a sekce, do které je práce přihlášena.
 10. Odevzdávání prací
 11. Elektronickou verzi práce každý účastník odevzdá nejpozději do 26. dubna 2024 prostřednictvím elektronického formuláře přístupného na webové stránce závěrečného kola soutěže. Prostřednictvím elektronického formuláře je třeba odevzdat: abstrakt práce, text práce a naskenovaný posudek vedoucího práce nebo jiného vědecko-pedagogického pracovníka fakulty. Jeden vytištěný a pevně svázaný exemplář práce (například kroužkovou vazbou) s podepsaným originálem posudku práce účastník přiveze s sebou na soutěž a odevzdá při registraci.
 12. Abstrakt, text práce a posudek musí být napsány v češtině, slovenštině, nebo angličtině.
 13. Abstrakt délky maximálně jedné strany A5 obsahuje jen vlastní text ve formátu PlainTeX (bez uvedení jmen autorů, názvu práce a školy/fakulty). Je v něm mimo jiné vymezen vlastní přínos autorů, případně vztah k diplomové/bakalářské práci nebo k pracím podaným do SVOČ v předchozích letech nebo jiných soutěží podobného charakteru.
 14. Elektronický text práce se odevzdává ve formátu PDF se zabudovanými fonty. Na titulní straně soutěžní práce musí být uvedeno, že se jedná o práci pro soutěž SVOČ 2024. Elektronická verze posudku se odevzdává ve formátu PDF se zabudovanými fonty nebo ve formátu JPEG. V posudku musí být kromě jiného přesně vymezen přínos autorů.
 15. Další technické pokyny mohou být zveřejněny na webové stránce závěrečného kola soutěže.
 16. Průběh závěrečného kola soutěže
 17. Za každou přihlášenou práci se závěrečného kola zúčastní právě jeden soutěžící, který je v přihlašovacím formuláři uveden jako zodpovědný autor.
 18. V rámci závěrečného kola soutěžící přednese referát o své soutěžní práci. Nejlepší práce budou oceněny diplomy a finančními odměnami. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • vlastní výsledky a přínos práce,
  • celkové zpracování práce,
  • přednes referátu o práci během závěrečného kola a reakce na případné dotazy.
 19. Soutěžícím a porotcům závěrečného kola SVOČ bude zajištěno bezplatné ubytování a stravování. Úhradu cestovného si účastníci zabezpečí sami.
 20. Spoluautoři soutěžních prací se v případě zájmu mohou zúčastnit jako posluchači. Pořadatelé od nich v takovém případě mohou požadovat příspěvek na náklady spojené s jejich účastí.
 21. GDPR
 22. Pro zajištění vysoké odborné úrovně a objektivního hodnocení výsledků soutěže je seznam soutěžních prací závěrečného kola SVOČ zveřejněn v rozsahu jména a příjmení autorů, škola, název a abstrakt soutěžní práce.
 23. Osobní údaje vyplňované v registračním formuláři pořadatelé nutně potřebují k úspěšnému zorganizování soutěže a bez jejich poskytnutí je účast v soutěži vyloučena. Uchovávají se tedy, v souladu s předpisy, po dobu nezbytnou a později mohou být použity pro účely vědecké a archívnické.
 24. Místní pořadatel může v místě soutěže požádat soutěžící o písemný souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií a dalších audiovizuálních záznamů, na kterých bude patrná totožnost soutěžících. Souhlas žádaný místními pořadateli na místě soutěže ohledně zveřejňování audiovizuálních záznamů vyžadujících souhlas není nutnou podmínkou účasti a případný nesouhlas nemá vliv na případné umístění a ocenění soutěžní práce.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz